Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

BORGSWEER BIEDT MEER... dan u denkt!

Over onze stichtingen, verenigingen, commissies en het dorpsbulletin:

Stichting Nicolaus Gillot / Comité Dorpsbelangen:

Pieter Noordam- voorzitter, Riekus Köller -secretaris, Henny Wams- penningmeester, bestuursleden: Harma Meijerhof Bert Groenhagen (vice voorzitter), Anita Zeijlemaker

Het comité behartigt de belangen van het dorp en beoor-

deelt aanvragen van dorpsbewoners voor besteding van het dorpsbudget. De aanvragen worden ter goedkeuring voorgelegd aan de gebiedscoördinator van de Gemeente Delfzijl en het comité legt financiële verantwoording af naar de Gemeente Delfzijl.

De kerk is ondergebracht in een stichting, 'Nicolaus Gillot',

genoemd naar de laatste praktiserende dominee van

Borgsweer.

Het bestuur : Dick Krijgsman voorzitter, Harma Meijerhof

penningmeester, Riekus Köller secretaris en bestuursleden:

Bert Groenhagen, Pieter Noordam, Barnie Bultena en Anita Zeijlemaker.

Het bestuur komt 1x per 3 maanden samen en bespreekt

de gang van zaken zoals : financiën, nodige reparaties,

eventuele nodige aanschaffingen en / of activiteiten.

Het onderhoud van de kerk annex het dorpshuis wordt voornamelijk door het bestuur zelf verricht. Bij grote klussen worden vrijwilligers gevraagd op basis van kundigheid. Een paarkeer per jaar krijgt de kerk een grote schoonmaak- beurt en worden de ramen ook aan de buitenkant schoon gemaakt. Dit wordt meestal door een vaste groep gedaan die zich in het verleden hiervoor vrijwillig hebben aangemeld.

De omgeving van de kerk wordt vooral door Trijntjo

Meijerhof bijgehouden en af en toe helpt Harma bij het

onkruid wieden.

Contactpersoon: Pieter Noordam:[email protected]

Verhuur kerk / dorpshuis

Het is een zaalkerkje met rondeboogvensters, een oude preekstoel en het Van Oeckelen orgel. Samen met de kerk vallen

zij onder Monumentenzorg.

De coördinatie van de verhuur is de taak van Henny Wams. De inkomsten bestaan uit de verhuur, ondersteund door enige subsidie van de gemeente Delfzijl. Hiervoor moet er jaarlijks een financieel overzicht worden verleend aan de gemeente Delfzijl.

De verhuurprijs wordt zo laag mogelijk gehouden om het voor iedereen toegankelijk te maken.

Contactpersoon: Henny Wams telefoon: 0596 - 60 22 09

E-mail: [email protected]

De Dorpsvereniging Borgsweer

Bestuur m.i.v. oktober 2013: voorzitter: Barnie Bultena, secretaris: Anita Zeijelmaker, penningmeester: Bert Groenhagen, bestuursleden: Ellie Bouwman, Trijntjo Meijerhof, Janna Horrel, Riekus Köller.

Verkiezing van bestuur en bestuursleden: 1 x per jaar tijdens de jaarvergadering in oktober.

Contributie lidmaatschap Dorpsvereniging:

De jaarlijkse contributie bedraagt € 17,00 per gezin.

Overmaken op rekeningnummer 41.02.94.500 t.n.v.

H. Köller onder vermelding van Dorpsvereniging + het kalenderjaar. Ook financiële ondersteuning door donateurs is van harte welkom!

Jaarlijkse activiteiten:

 • Jaarvergadering van de dorpsvereniging
 • pompoenen uithollen voor kinderen in oktober
 • verlichte huizen en tuinen in oktober met als thema "Halloween"
 • Kaartavonden; klaverjassen en andere kaartspellen
 • Sint & Piet op bezoek in het dorpshuis met cadeautjes
 • voor de kinderen
 • Kerstavond in het Dorpshuis; een gezamenlijke maaltijd
 • Nieuwjaarsvisite in het Dorpshuis
 • Spelletjesavond o.l.v. 'Vrouw Speelman'
 • Tweede Paasdag met eieren zoeken en noten schieten
 • Als afsluiting van het seizoen de barbecue met muziek
 • Contactpersoon: Anita Zeijlemaker [email protected]

De Groencommissie Borgsweer:

De Groencommissie Borgsweer: (Dick & Annie Krijgsman,

Anje Meijerhof, Jettie/Pieter Noordam en Henske Teunissen) voeren sinds mei2009 met enige regelmaat overleg Groningen Seaports.Er is gesproken over de aanleg van een omzoming rondom het industriepark Oosterhorn als duidelijke begrenzing naar het aangrenzende Borgsweer. Ook komt er misschien een nieuw afwateringskanaal, vanaf het Oosterhornkanaal naar de Eems, tussen het industriepark en de begrenzing van Borgsweer.

En is er ingegaan op het gebruik / (her)inrichting van “de zandvlakte” (ook wel “Oude Polder” genaamd). Hoe willen de bewoners van Borgsweer de zandvlakte gaan gebruiken? Als recreatiegebeid of als natuurgebied dat je kunt laten verwilderen?

Contactpersoon:H.Teunissen [email protected]

Het Borgsweerster Bulletin:

In november 2008 kwam het eerste Borgsweerster Bulletin

uit. Een informatie krantje voor ALLE inwoners van

Borgsweer en Lalleweer. Het is een particulier initiatief

van Henske Teunissen.De reacties op hetBulletin zijn positief. Er wordt geprobeerd het B.B. of bij korte aankondigingen de digitale Nieuwsflits zoveel

mogelijk per E-mail te verzenden maar er worden elke

keer toch nog exemplaren op papier afgedrukt.

Ook de vereniging en de comités gebruiken nu het B.B.

om inwoners te informeren.

Redactie: [email protected]

Comité 'Delfzijl, Lekker leven aan Zee???'

Augustus 2010; Sinds enkele maanden is er weer sprake van verergerde milieuoverlast vanaf het chemiepark Oosterhorn in Delfzijl. Daarom heeft een 3-tal inwoners van Borgsweer dit comité opgericht en is een brievenactie gestart naar Seaports, de Gemeente Delfzijl en de Provincie Groningen met als doel het leefgenot in Borgsweer te handhaven.

Contactpersoon: Frans Oosterhoff, [email protected]

Klankbordgroep Milieu Borgsweer

De Klankbordgroep Milieu Borgsweer is in het leven geroepen als aanspreekpunt voor de Provincie Groningen m.b.t. het uitvoeren van een luchtkwaliteitsonderzoek naar aanleiding van de klachten van en bezorgdheid bij de bewoners van Borgsweer en omgeving over de uitstoot van het industrie/chemiepark Oosterhorn. Vergunningen zijn er om nageleefd te worden zodat omwonenden geen overlast ondervinden. De Klankbordgroep legt verantwoording af aan het bestuur van het comité Dorpsbelangen Borgsweer.

In de voorbije jaren wilde het regelmatig voorkomen dat de inwoners stankoverlast van de industrie ondervonden. “Dankzij extra investeringen in de procesvoering, beschermende maatregelen door bedrijven, en na intensief overleg met de klankbordgroep en het sluiten van Memoranda van Verstandhouding met diverse bedrijven op het industriepark, is de overlast behoorlijk verminderd” aldus Hans Nipshagen, beeldhouwer en bestuurslid van de Klankbordgroep Milieu Borgsweer.

Voorzitter Klankbordgroep Milieu Borgsweer: Lucas Wams

Contactpersoon:Jetty Noordam, [email protected]